Εκτύπωση

Σε μια εποχή συνεχών αλλαγών και ταχύτατης διάδοσης των πληροφοριών, η ανάγκη για ουσιαστική και επαρκή ενημέρωση των πολιτών αλλά και των τοπικών φορέων είναι επιτακτική και αποτελεί άμεσο στόχο. Προς αυτή την κατεύθυνση η Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. – Ο.Τ.Α αποτελεί έναν αξιόπιστο και αποτελεσματικό φορέα ο οποίος εξελίσσεται σε μηχανισμό ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

Κύριος στόχος της εταιρείας είναι η ανάπτυξη της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας μέσω της διαχείρισης Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων. Η εταιρεία για το σκοπό αυτό δραστηριοποιείται:

Η εταιρεία έχει διαχειριστεί τα προγράμματα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader II, Leader+, Άξονας 4 - Πρωτοβουλία Leader 2007-2013 υλοποιώντας περισσότερα από 300 έργα Δημόσιου και Ιδιωτικού συμφέροντος. Παράλληλα συμμετείχε ως συντονιστής εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Βοιωτών Αλληλεγγύη για την Απασχόληση" υλοποιώντας το έργο "Ανοιχτοί Δρόμοι στην Κοινωνική Οικονομία" (ΤΟΠΕΚΟ) του Υπουργείου Εργασίας για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του φυσικού, παραγωγικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Βοιωτίας, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης και να τονώσει την οικονομική και κοινωνική ζωή. Η εταιρεία αποτελεί τον βασικό εταίρο της περιφερειακής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Αγροτικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.» η οποία αποτελεί τη δομή στήριξης των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας υλοποιώντας έργα στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» και στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Στερεάς Ελλάδος 2000-2006.
Τα θετικά αποτελέσματα των προηγούμενων δράσεων καθώς και τα αποτελέσματα των διατοπικών συνεργασιών παρέχουν στην εταιρεία την απαραίτητη πείρα και τους κατάλληλους πόρους για την εφαρμογή και τον συντονισμό των συγχρηματοδοτούμενων έργων.