Με βάση το νομικό πλαίσιο “Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020” (ΦΕΚ 1839/Β/22-6-2016) και βάσει του κανονισμού 1303/2013 άρθρο 32 §2β συγκροτείται Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD LEADER στο οποίο :

  1. οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι της περιοχής, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών της περιοχής (πχ ενώσεις αγροτών, γυναικών, νέων) δεν αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 49% και
  2. φορείς που εξυπηρετούν συμφέροντα του δημόσιου τομέα της περιοχής, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, δεν αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 49% και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερο από ποσοστό 30%.

 Η Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER της εταιρείας ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΟΤΑ συστάθηκε στις 15 Ιουλίου 2016 (αρ. Πρακτικού 1/15-07-2016) και αποτελείται από εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών συμφερόντων σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD LEADER

Πρόεδρος

Γιώτα Πούλου

Δήμαρχος Λεβαδέων

Αντιπρόεδρος

Αγγελική – Ειρήνη Κουτσοπούλου

Εκπρόσωπος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Γραμματέας

Ερμιόνη Χαχάλου

Πρόεδρος ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ «Έρκυνα»

Μέλη

Γεώργιος Ντασιώτης

Δήμαρχος Αλιάρτου - Θεσπιών

Σπυρίδων Νικολάου

Δήμαρχος Θηβαίων

Παναγιώτης Αγνιάδης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Βοιωτίας

Ελένη Γεωργίου

Εκπρόσωπος Συλλόγου «Ακραιφνείς»

 

Σύμφωνα με το πρακτικό 16 στις 5 Δεκεμβρίου 2019 συστάθηκε νέα Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER η οποία αποτελείται από εκιπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών συμφερόντων σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD LEADER

Πρόεδρος

Ιωάννης Ταγκαλέγκας

Δήμαρχος Λεβαδέων

Αντιπρόεδρος

Αγγελική – Ειρήνη Κουτσοπούλου

Εκπρόσωπος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Γραμματέας

Γεώργιος Ντασιώτης

Δήμαρχος Αλιάρτου - Θεσπιών

Μέλη

Γεώργιος Παπασπύρου

Αντιδήμαρχος Θηβαίων

Παναγιώτης Αγνιάδης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Βοιωτίας

Δημήτριος Μίχας

(Αναπληρωματικπός εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Βοιωτίας)

Ασημίνα Κώτσου

Πρόεδρος Συλλόγου Διστόμου

Ιωάννα Παναγιωτίδη

Πρόεδρος Συλλόγου Γυναικών Ορχομενού

 

Σύμφωνα με το πρακτικό 41 στις 14 Μαρτίου 2024 συστάθηκε νέα Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER η οποία αποτελείται από εκιπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών συμφερόντων σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD LEADER

Πρόεδρος

Δημήτριος Καραμάνης

Δήμαρχος Λεβαδέων

Αντιπρόεδρος

Αγγελική – Ειρήνη Κουτσοπούλου

Εκπρόσωπος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Γραμματέας

Γεώργιος Παπασπύρου

Αντιδήμαρχος Θηβαίων

Μέλη

Λάμπρος Ρόδης

Πρόεδρος ΔΣ Δήμου Ορχομενού


Δημήτριος Μίχας

Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Βοιωτίας

Αντώνης Καρελάς

Σύλλογος Διστόμου

Τριάδα Μάτζαλη

Σύλλογος Φιλοπροόδων Άσκρης "Ο Ησίοδος"

 

 

 

 

 

Scroll to top