Γενικά Στοιχεία

  • Η περιοχή παρέμβασης ανήκει στο νομό Βοιωτίας, έχει συνολική έκταση 1372,75 km2 και πληθυσμό 57.186.
  • Ο χαρακτηριστικός τίτλος του προγράμματος είναι «Βοιωτική Γη, Κήποι Παυσανία».
  • Τα συνολικά χρηματοδοτικά στοιχεία του προγράμματος είναι τα ακόλουθα:
Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Κοινοτική συμμετοχή Εθνική συμμετοχή Ίδια συμμετοχή
10.425.476€ 6.500.000€ 3.575.000€ 2.925.000€ 3.925.476€
Scroll to top